Сюжетно-ролеви игри

Сюжетно-ролеви игри, като възпитателно средство в предучилищна възраст

За един пълноценен живот е необходимо да се премине през трите основни човешки дейности, а именно – игра, учене, труд. Благодарение на първото – играта, човек се развива – още от най-ранното си детство. Играта спомага за нормалното развитие на всяко дете и за формирането на детския характер и поведение.

Известно е колко голямо е влиянието на играта върху развитието на детето: чувствата, мисленето, волята, въображението, психическите процеси, речта. В играта детето проявява повече самостоятелност, отколкото в която и да е друга дейност. 

Децата знаят на какво ще играят и си имат цел, подчиняват се на вътрешните правила на играта, за да не се разпадне.

Още от първите месеци на живота си бебето започва да проявява форми на активност и любознателност, които са основата на играта. Първият етап на играта е с играчки. Той започва около 10 месечна възраст, когато децата се научават да хващат, изучават, оглеждат играчките си.

Прочети още за сюжетно-ролевите игри

Следва игра едно до друго, при която 2-3 деца са обединени, за да играят. Всяко играе със своя играчка и си има игрова цел, но не съществува общ замисъл. Това равнище на играта е характерно за 2-3 годишни деца и при него се появява интерес към играта и играчката.

Другото дете осъзнава, че то също играе това е основа на истинската сюжетно-ролева игра. Тя се появява към 4-5 годишна възраст след много опити, игри на игрови звена. Най-висшият етап на играта е творческата сюжетно-ролева игра. Тя има общ замисъл. В нея участва голяма група деца, които изпълняват определени роли. При нея имаме продължително общуване породено от съдържанието на играта. Повишеният интерес до голяма степен се обяснява с това, че на този етап 5-6 годишни деца са много самостоятелни в избора си на един или друг вид игра, в съчетаването им, от което могат да се появят интересни сюжетно-ролеви игри.

Сюжетно-ролеви игри за формиране поведението на децата

Голямо значение за провеждането на една такава игра, оказва доброто усвояване на правилата на множество по-малки игри, които дълго време преди достигането на този етап са играни.

При прехода към ранно детство завършва официално след първата година. Младенчеството според Рудолф Щайнер е периода на отделянето на детето от майката. С помощта на играчките на PlaySense и нашите продукти може да се осъществи този преход.

Освен това, ранното детство е възрастта, когато децата силно се впечатляват от движенията и са нетърпеливи да се научат да се движат - в това число влиза и прохождането. Те преминават този етап от живота си, когато станат „господари“ на собствените действия.

Физиологично погледнато, можем да кажем, че мускулите им и нервите им преминават през период, в който се научават да работят в хармония едни с други. Успешното преминаване през този период е от първостепенно значение за крайното усъвършенстване на индивида.

В сюжетно-ролевата игра детето имитира

То имитира трудово-битовата дейност на възрастните, техните междуличностни взаимоотношения, междупредметните връзки. В играта детето разкрива отношението си към заобикалящия го свят, към другите хора и към себе си. В нея то претворява цялостния си личен опит за достигане на игровата цел, която най-често го допълва или затвърждава.

Детето само избира игрите си, играчките си и материалите, с които ще играе, поставя игрови сюжети, в които се отразява околния живот, но тази самостоятелност е много относителна. Докато детето достигне ниво на сюжетно-ролева игра, в която се самоорганизира минава много време на натрупване на опит да играе.

Детските игри, които имат сюжет се превръщат в сюжетно-ролеви игри със смисъл и възпитателен характер. Сюжетите са разнообразни и зависят от различни условия: семейни, географски, възрастови, битови, културни, производствени. Според тези условия сюжетите се делят на същите видове. В една игра децата могат да съчетават едновременно различни дейности, например битови с трудови и обществени, като по този начин се обогатява сюжета и образователното съдържание.

Различните сюжети имат своя принос за различните видове възпитание. Например, игри на различни професии са игри свързани с трудовото възпитание. Тези игри формират поведението на детето и го настройват за това, че един ден и то ще работи някоя от тези професии, насочват го да избере какъв да стане.

В сюжетно-ролевите игри се развива оценката и самооценката на децата, която е необходима при преминаването им към следващия вид дейност учебната.

Сюжетно-ролеви игри - За кого са подходящи?

Играта е съзнателна и целенасочена дейност. Нейната същност е в това, че тя отразява контакта на детето с околния свят. Чрез играта то опознава предметите, с които си служат възрастните. Магията на играта се състои в това, че тя има изцяло непринуден характер, изисква активно участие на въображението и по този начин осигурява максимално удоволствие на детето.

Основната идея е, че играта има много голямо влияние върху децата и поради тази причина се използва, като едно много мощно възпитателно средство в предучилищна възраст. За да се превърне една игра във възпитателно средство е необходимо децата първо да се научат да играят. При най-малките 3-4 годишни деца няма свързана сюжетна игра. Те първо се учат да усвояват отделните компоненти на играта, като малко по малко ги свързват вече в дадена игра. Добре развита изцяло образователна сюжетно-ролевата игра има вече при 6-7 годишните. Там всяка част на сюжета има възпитателен характер. 

Игровото действие също е символично. То представлява уподобяване на едни обекти с други. Децата обикновено не играят с реални предмети, а с играчки наподобяващи ги. Например, къщата ни за кукли Dollhouse, мини кухня, дървен хладилник,Кухня "Фантазия". Всички тези играчки, които приличат на предмети от бита, с които боравим, помагат по-лесно и нагледно децата да усвоят нашите дейности с тях.

Игрите с магнитните лабиринти пък засилват концентрацията, задържат вниманието и развиват фината моторика. А и подготвят трипръстовия захват. Като например, играта с топче. При тази игра се играе с две метални топчета, които се направляват от двете страни с въженца. Целта е топчето да не попадне в някой от отворите, преди да се достигне съответния финал.

PlaySense предлага дървени играчки рязработени по методиакта на Мария Монтесори

марки
Подреди по